Сайт joomix.org
FAQs

 


پدیده های هیپنوتیزمی

هر چند که هیپنوتیست[1] یا هیپنوتیزورها در میان انـبوهی از عقاید و باورهای متضاد و متفاوت درگیر شده اند که یکی از آنها این پرسش قدیمی و جواب داده نشده است که اصولاً هیپنوتیزم چیست؟ ولی در این زمینه که پدیده ها و آثار وجودی هیپنوتیزم چه چیزهایی هستند، توافق و همدلی زیادتری وجود دارد . راستی در زمان برقراری خلسه یا پدیده هیپنوتیزمی چه تغییرات رفتاری ، احساسی و ادراکی ممکن است در سوژه پدید آیند؟ کسانی که از طیف میانی جامعه برای اولین بار شاهد یک مراسم القای خلسه و هیپنوتیزم شدن هستند، از مشاهدۀ رفتارهای غیر متعارف ، افزایش خارق العاده توان و قدرت در برخی از زمینه ها در سوژۀ هیپنوتیزم شده که میزان بسیاری از آنها خیلی بیشتر از خطوط قرمز طبیعی انسانها عادی هستند، واقعاً غرق در تعجب و شگفتی می شوند. دانشمندان و حتی برخی از افراد غیر پزشک و حتی عامی که یاد گرفته اند که چگونه می توانند تنها منتظر برخی از جوابها به تلقینات آنها در افراد هیپنوتیزم شده ، مستعد بوده باشند ، گاه عکس العملهایی را در افراد هیپنوتیزم شده مشاهده می کنند که پیدایش انبوهی از آنها در افراد عادی اجتماع که هیپنوتیزم نشده و یا در شرایط خلسه نیستند، غیرقابل تصور هستند. در این افراد ناظر، حتی بعدها از احساس مجدد این خاطرات به ویژه اگر هیپنوتیزور واقعاً در پیدایش تمام پدیده های هیپنوتیزمی که با سخاوت و صمیمیت در کتابهای تخصصی بیان شده اند موفق شود، واقعاً دچار شگفتی و وحشت می شوند که تا چه اندازه انسانهائی که در این زمینه استاد هستند ، می توانند کارهای پرترس و وحشت را انجام دهند[2]. به باور آنان، باید مقررات گزینشی و تشریفات ورودی محکم و پر رمز و رازی برای کسانی که می خواهند در سطح تخصصی هیپنوتیزم را بیاموزند ، در نظر گرفته شوند.


زمانی که گروهی از صاحبان رشته های تخصصی که به صورت علمی آموزشی دیده اند - مانند پزشکان و روانشناسان - برای بار اول نمایشی از پدیده های هیپنوتیزمی در خلسه های عمیق را مشاهده
می کنند که در بین آنها توهمات بعد از هیپنوتیزمی، به یاد آوردن وقایع فراموش شده از دوران نوزادی و کودکی ، سیر قهقرائی به زمانهائی گذشته و یا سیر پیشرونده به سالهای بعدی و نیامده عمر و زندگی وجود دارند. عکس العمل همگانی و دسته جمعی آنان یک وضعیت شوک و ناباوری است. در این موارد با نوعی ساده اندیشی و در مقام قیاس این طور به نظر می آید که هیپنوتیست ها شکلی از اعجاز یا کاری خارق العاده را انجام می دهند. در این شرایط برای برخی از افراد هیپنوتیزم شده، جزئیات خاطرات و وقایع گذشته و فراموش شده از زمانهای بسیار دور ، دوباره در برابرشان زنده می شود. آنان انواعی از اختلال در ادراکات خود را به آن چنان صورتهای حیرت انگیزی بیان می کنند که مشابه آنان فقط در افراد به شدت روان پریش ممکن است مشاهده شوند. در شرایط خلسه آنها به صورت اجبار ذهنی و بی اراده کارهایی را انجام می دهند که اگر آنان کاملاً در تحت کنترل مغزشان و اراده واقعی و باطنی خودشان بودند، به زحمت ممکن بود که آنها را انجام دهند. ولی افرادی که به خوبی درجات تحصیلی خویش به ویژه در رشته های علمی متداول را گذرانده و معجزه را خاص انبیاء و اولیاء می دانند ، اگر ناظر عینی و شاهد اجرای این برنامه ها باشند، حداقل آنها را وقایع و پدیده هایی خارق العاده و غیر طبیعی معرفی خواهند کرد. برخی از این افراد دانشمند ممکن است که چنین قضاوت کنند که هرگز امکان ندارد که این پدیده ها به صورت واقعی صورت بگیرند.

در این شرایط یا اعمالی گول زنانه و به صورتی غیر واقعی ، مصنوعی و با تردستی صورت می گیرند و یا فرد هیپنوتیزم شده فقط به خاطر خوشحال کردن هیپنوتیزور و یا با همدستی وی برخی از کارها را انجام می دهد تا ناظران یا تماشاچیان را گول بزند و یا با انجام این کارها در برابرآنها ، ایشان را احمق تصور می کنند. به باور آنان هرگز رفتارها و اعمالی را که در این افراد و در این شرایط ظاهر می شوند، نمی توان با داوری و قضاوت عقل سلیم حقیقی و واقعی تصور کرد.

برخی از دانشمندان که در حوزه ی علم و دانش قادر به تفسیر و تعبیر برخی از پدیده های هیپنوتیزمی نیستند، از میدان و جبهه ی حقیقت به سرزمینهای تخیل انگیز صوفیانه عقب نشینی کرده و با عبارات پر طمطراق و پر طنینی هیپنوتیزم را نوعی قدرت و یا عکس العمل گسستگی روحی یا روانی می نامند و مثلاً می گویند: هیپنوتیزم را نمی توان یک علم تصور یا تلقی کرد ، بلکه اگر آنرا جزئی از سرزمین پریان و اجنه هم ندانیم، لابد با این مناطق می تواند مرزهای مشترک طولانی داشته باشد ! در قرون وسطی قدرتهای هیپنوتیزم را تظاهر و نشانه ای از اعمال دیوان و شیاطین می انگاشتند ، با این مقدمات یک فرد آشنا با حقایق تاریخی می تواند به سهولت و روشنی درک کند که چرا در آن دوران اغلب هیپنوتیزورها را به علت اشتغال به حرفه و اعمال جادوگری ، زنده زنده بر روی تابه های بزرگی مانند ماهی تابه های کنونی روی شعله های آتش می سوزانیدند !

در شرایط کنونی ما رفتارهای انسانی شگفت انگیزی را در شرایط نمایشهای هیپنوتیزمی مشاهده می کنیم که بسیاری از آنها درست در جـهت مــخالف دانـش ها و انتـظارات مـا هستند، اعـمالی صـورت می گیرند که خارج از مرزهای محدوده های علمی هستند و از همه شگفتی آورتر و مصیبت بار تر این است که برخی از آنها مانند تلقینات بعد از هیپنوتیزمی با تئوریها و نظریات کنونی دانش بشری و علم روز قابل تعبیر و تفسیر نیستند. در یک اصل منطقی گفته می شود که پدیده ها و مطالب علمی و منطقی روحیه وحوزه ی علم و علمی بودن راگسترش می دهند. به صورتی دیگر ، رفتارهای عجیب و غیرواقعی موجبات تحریک عکس العملهای غیر منطقی را فراهم
می سازند. بنابراین تازه واردهایی که به حوزه ی پر رمز و راز پدیده های روحی و هیپنوتیزم وارد می شوند ، خودشان را در تقابل انبوهی از مضامین پر ابهت، حیرت انگیز، غیرقابل باور، اضطراب برانگیز و در برخی از موارد خنده دار می یابند.

به دنبال رسیدن به قدرت نامحدود

احساس پیچیده و زیانباری به نام عکس العمل انتقالی بدوی[3] که ریشه در خیالبافیهای دوران کودکی در زمینه ی اهمیت جادوئی قدرت و انسانهای بسیار پر قدرت دارند، در شرایط کنونی در انبوه فیلمهای سینمائی و کارتونی سوپرمنی مثالهای مکرر و زنده آنرا در جوار زندگی خودمان می بینیم ، اغلب در خیالپردازی های روز نامه نگاران جنجالی درباره هیپنوتیزم و در کتابهای کم مایه و غیر علمی هم مطالبی انحرافی و اغراقی در این زمینه ها را مطالعه می کنیم و گاه در رفتار برخی از هیپنوتیزورهای نمایشی و تصاویر کتابهایشان برای نشان دادن قدرت نامحدود هیپنوتیزور ، شواهدی از آنها را می بینیم که بــدون شک باید ریشه ی آنرا در ذهن متـوهم و بیـمارگونه ی نویسنده ی آنها جستجو کرد.

در دوره های آموزشی هیپنوتیزم ، برخی از مدرسان با شگفتی و نگرانی گاه با دانشجویانی برخورد می کنند که با وجود مطالعات علمی اندک درباره هیپنوتیزم ، انبوهی از پدیده های پیچیده وپیشرفته ی هیپینوتیزمی را دیده اند.

در این شرایط ذهن به اندازۀ کافی بسط نیافته ی آنان مطالب و مهارتهائی را آموخته اند که برای آنها توجیهات علمی کافی را در اختیار ندارند. در این شرایط بعضی از آنها با انجام موفقیت آمیز برخی از پدیده های هیپنوتیزمی ساده یا پیچیده ، به این نتیجه گیری نادرست و خطرناک می رسند که گوئی آنها به سرچشمه های انرژیهای فوق بشری و ساحرانه دست یافته اند که به کمک آنها می توانند تمام بیماریها و ناتوانیها را درمان کنند و با رفتارهائی برخی از اطرافیان را که اغلب آنها هم عاشق و طالب قدرت و افراد پرقدرت هستند ، تحت تأثیر کارهای شگفت انگیز خود قرار می دهند که در بسیاری از موارد می توانند آثار مصیبت باریاتأسف آوری را به دنبال داشته باشند.

بلافاصله پس از یک دوره ی آموزشی عملی که نویسنده (آقای دکتر واتکینس) آنرا اداره میکرد ، در همان روزهای آغازین دوره با وحشت و شگفتی باخبر شدم که یکی از دانشجویان ــ یک پزشک یکی از بیمارانش را در پردیس بیمارستانی هیپنوتیزم کرده و پس از ایجاد بیحسی در یک دست او- که کار نسبتاً ساده ای از لحاظ تکنیکی است - چند سوزن بلند را از گوشت و پوست دست وی عبور داده است. او این کار را در مقابل عده ای از همکارانش انجام داده بود تا آنان را با نمایش نیروهای جدیدی که کسب کرده ، تحت تأثیر قرار دهد. این موضوع برای استادان جدی هیپنوتیزم بسیار مشکل است که دانـشجویـان خـود را از میـان صـخره هـای سـاحـلی سیلا[4] (به عنوان سمبلی از شکاکی و بدبینی) و گرداب مهیب شاریبدیس[5] (به نشانه ی اشتغال و درگیری فراوان) به سلامت عبور دهند.

هیپنوتیزم پدیده ایست که می تواند رفتارهای شگفت انگیزی را هم در هیپنوتیزم کننده و هم در هیپنوتیزم شونده به وجود بیاورد. کسانی از شما که این کتاب را مطالعه می کنید و یا در دوره ی آموزشی خود چند واحدی از آنرا دارید، باید بسیار دقیق و با توجه ی کاملی به این موضوع نگاه کنید تا اینکه در دره های توهمات که درراه هستند، سقوط نکنید، هر قدر که شما در علاقه و عشق به فراگیری هنرهیپنوتیزم کنجکاو و با انگیزه هستید. هیپنوتیزم درمانگری که یاد گرفته که از این روش برای کمک به دیگران استفاده کند، یکی از کسانی هم هست که با دیدگاه مثبت و سازنده در درون خودِ خودش[6] به هیپنوتیزم نگاه می کند. در سال 1978 واتکینس نشان داد که یک خودِ درمانگر[7] در هیپنوتیزم یک همراه و همزاد بسیار نیرومندی را هم در جوار توانائی های درمانگرانه خویش به شکل همگام دارد که یک خودِ بیماریزا[8] می باشد و می تواند برای تخلیه ی تمایلات ویرانگرانه از آن هم استفاده کند.

بدون توجه به اختلاف عقایدی که در این زمینه وجود دارند که آیا یک حالتِ تغییر یافته برای پیدایش رفتارهای هیپنوتیزمی لازمند یا نه، اجازه بدهید که تصور کنیم فردی در خلسه یا ترانس نیمه عمیق قرار گرفته است. در چنین فردی چه رفتارهائی ممکن است با تلقینات هیپنوتیزمی پیدا شوند؟1- Hypnotist فردی که به خوبی و با استادی با هیپنوتیزم آشنائی علمی و کاربردی دارد، اعم از اینکه برای پژوهشهای علمی و یا برای انجام خدمات درمانی از این مهارت استفاده کند. ((مترجم))

1 - خروشف، رهبر اسبق شوروی زمانی در اشاره به تعدادی از دانشمندان شوروی که کیف سامسونتی در دست داشتند ، گفته بود که من از فکر کردن دربارۀ آنچه که اینان می دانند و لابد در نوشته های آنان در این کیفها هست ، غرق در وحشت می شوم. « مترجم »

[3] - Primitive Transference reaction

1- Scylla . صخره ای در ساحل ایتالیا و روبروی گرداب وحشت انگیز شاریبیدیس در سیسیل ...... همچنین سیلا نام غول مؤنثی بوده که در افسانه های قدیمی دریانوردان را از بین می برده است. مترجم.

2- Charybidis. گردابی در نزدیکی جزیرۀ سیسل که قدماآنرا به شکل غول مونثی تجسم و تشبیه می کرده اند. مترجم.

[6] - Within his own self

[7] - Therapeutic self

[8] - Pathologic self

 


با تشکر و سپاس از همراهی شما با وبسایت هیپنوتیزم ایران
همیشه با مطالب جدید در انتظار شما هستیم
من دکتر جمالیان هستم
و بازدید از کارنامه کاری اینجانب که حاصل سالها تحقیق و فعالیت اینجانب در زمینه هیپنوتیزم و روان درمانی می باشد باعث خرسندی است.

برای مشاهده می توانید از منوی وبسایت قسمت معرفی استفاده نمایید.

Jasmine Rose Profile

دکتر رضا جمالیان

با سلام در وبسایت هیپنوتیزم ایران تلاش بر بهبود و ارائه دستاورد های و تجربیات اینجانب در زمینه هیپنوتیزم درمانی و علوم مرتبط شده است.
امیدوارم همیشه همراه ما باشید.
 
создание веб сайтов в Коростене