Сайт joomix.org
About Us

پدیده های هیپنوتیزمی پیچیده : یک تمرین عملی

جان ج . واتکیس ، Ph . D .

دانشگاه مونتانا

[ مدرس هائی که این کار عملی را همراه با دانشجویان انجام نمی دهند ، ممکن است این مطالب آموزشی با ارزش را به صورت نمایشی یا دمونستراسیون در جلوی کلاس اجرا کنند . ]

مطابق معمول ، افراد کلاس را به گروههای کوچکی تقسیم کنید . برای انجام این تمرینها بایستی از بهــترین دانـــشجـــویان

[ به معنای دارای بیشترین میزان هیپنوتیزم پذیری ] استفاده کنید ، تا نتیجه ی تمرینها با موفقیتِ مورد انتظار همراه شود .

پدیده های پیچیده ( یا در شرایط خلسه های عمیق )

تلقینات عجیب و غریب یا باور نکردنی ، اغتشاش در ادراک

1 ـ a . خلسه ی هیپنوتیزمی را

ایجاد و آنرا عمیق کنید .

 

b . به سوژه تلقین کنید که او قادر نخواهد بود که یک عددی مانند عدد 3 را مشاهده کند .

c . به صورت تلقینات بعد از هیپنوتیزمی این مطلب را برقرار و در ضمن این تلقین را با یک ذایل کننده مرتبط یا مربوط

کنید . ( مثلاً : « تا زمانی که من شانه ی راست ترا لمس کنم » )

d . از سوژه بخواهید که اعداد ستون را---------------------------------------------7 3 2 5

با یکدیگر جمع و نتیجه را بنویسند . ------------------------------------------------2 2 4 3

--------------------------------------------------------------------------------------4 4 6 1

-------------------------------------------------------------------------------------3 1 5 4

e . یک تمرین دیگر : یک عدد دیگری را برای « نامرئی شدن » در نظر بگیرید و با مجموعه ی دیگری از اعداد در ستونها ،

تمرین جمع کردن را تکرار کنید .

سیر قهقرائی در زمان و افزایش قدرت یا ظرفیتِ حافظه

نمونه یا واریاسیون A

a . از سوژه بخواهید که چند خاطره ی ساده را از دوران کودکی خود بیان کند .

این گفته ها را با دقت و به صورت کتبی یادداشت کنید .

b . سوژه را در شرایط خلسه قرار داده و عمق خلسه او را عمیق تر کنید .

( با یک علامت برای دوباره هیپنوتیزم شدن ، اگر دوست دارید ) .

c . توجیه زمانی و مکانی کنونی سوژه را مغشوش کنید ( « شما کاملاً فراموش می کنید که چه کسی هستید و همه چیز را در این زمینه از یاد می برید و درضمن فراموش می کنید که در چه سالی هستید... » ) .

d . سوژه را به گذشته و سالهای اولیه ی عمرش ببرید ، زمان یکی از حوادث و وقایعی را که قبلاً بیان کرده بود .

( « تو داری جوانتر و جوانتر می شوی . تودر این لحظه 15 ساله هستی ، و یا 14 ، 13 و ... )

e . هیپرمنزیا : از وی بخواهید تا آن حادثه را که قبلاً شرح داده ، دوباره بیان کند .

و یا :

با سیر قهقرائی در زمان : از او بخواهید که نحوه ی انجام آن حادثه را برای شما بازسازی کند .

( « شما آنجا هستید ، چه اتفاقاتی دارند انجام می شوند ؟ » )

f . به افزایش و پرمحتوا تر شدنِ مطالب بیان شده توجه کنید .

g . سوژه را به سن کنونی و زمان حالِ کنونی برگردانید . او را از حالت هیپنوز خارج کنید .

نــمونه یا واریاسیون B

a . درباره ی برخی از وقایع و خاطراتِ اولیه در دبستان از او سئوال کنید . ( درباره ی یک نمایشنامه یا خاطره صحبت کنید . )

b . او را هیپنوز و خلسه ی او را عمیق کنید .

c . توجیه زمانی و مکانی کنونی سوژه را مغشوش کنید .

d . سوژه را به دوران تحصیل ابتدائی ، راهنمائی و یا متوسطه برگردانید . به همان سنی که آن واقعه در آن زمان به وقوع پیوسته بود .

e . از سوژه بخواهید که به آموزگار نگاه کند و نام او را بیان کند .

f . از وی درباره ی دوستان او در آن کلاس پرسشهائی را مطرح کنید . نام آنها را بپرسید و مشخص کنید که آنان در چه موقعیتی

و مکانی در کلاس نشسته اند ؟

g . در شرایطی که سوژه در آن زمان در جلوی کلاس ایستاده ، به این صورت صحبت کنید ( مریم هم اکنون در جلوی کلاس

ایستاده و می خواهد درباره ی یک خاطره یا قطعه ی نمایشی با ما صحبت کند ) . دقت کنید تا در مورد چگونگی بیان مطالب

توسط وی ، حقیقت و صحت را مراعات کنید .

h . سوژه را به سن کنونی و مکان کنونی برگردانید .

نــمونه یا واریاسیون C

a . بپرسید که در کلاس ( اول ، دوم ، ... ) چه کسی روبروی او قرار دارد ؟

b . خلسه ی هیپنوتیزمی را ایجاد و عمق خلسه ی او را عمیقتر کنید .

c . توجیه ی زمانی و مکانی سوژه را مختل کنید .

d . به زمانِ کلاس یا سالِ اول ( یا دوم و یا سوم ) ، سیر قهقرائی انجام دهید .

( توخیلی کوچکتر یا جوانتر شده ای . به کلاس هشتم ، کلاس هفتم ، ...

به پائین تا کلاس اول برگردید ) .

e . به آموزگار که در جلوی کلاس ایستاده نگاه کنید . او لبخندی بر لب دارد .

راستی نام او چیست ؟

f . راستی در کلاس چه کسی در جلوی تو نشسته است ؟ چه کسی در جلوی ... دوست تو نشسته است ؟

در ردیف جلو چه کسانی نشسته اند ؟ در ردیف دیگر در کلاس چه کسی نشسته است ؟ پشت سر او ... و

پشت سر او چه کسی نشسته است ؟

g . نام کسانی را که سوژه بیان می کند ، یادداشت کنید .

h . سوژه را به سن کنونی ومکان کنونی برگردانید . او را از شرایط خلسه ی هیپنوتیزمی خارج کنید .

درباره ی نام افرادی که بیان کرده ، با اوصحبت کنید . ببینید او پیش از این در شرایط هشیاری نام

چه کسانی را برده بود ؟ و چه نامهائی را که اظهار کرده ، برای او نا آشنا هستند ؟

توهمات بعد از هیپنوتیزمی

واریاسیون A

a . یک سوژه ی هیپنوتیزمی عالی یا بسیار خوب را هیپنوتیزم کنید و برای عمیقتر شدنِ او ، زمانی کافی را صرف کنید .

b . به او تلقین کنید که وی پس از خارج شدن از خلسه ی هیپنوتیزمی و باز کردن چشمانش قادر به دیدنِ دوستش و یا

یکی از بستگانش نخواهد بود ، مگر اینکه او شانه اش را لمس کند .

c . در شرایطی که سوژه همچنان در شرایط خلسه است ، از او بخواهید که چشمانش را باز کند .

d . سه نفر را در برابر او قرار دهید ، که یکی از آنها یکی از دوستان او بوده باشد .

e . از سوژه بپرسید : « چند نفر دربرابر تو ایستاده اند ؟ »

f . اگر سوژه گفت : دو نفر ، از دو نفر ( به جز دوست او ) بخواهید که صحنه را ترک کنند .

g . در شرایطی که سوژه پس از باز شدن چشمانش همچنان به جلو نگاه می کند ، یک کتاب به دست « دوست نامرئی » او بدهید

و از او بخواهید که آن کتاب را به بالا و به پائین ببرد .

h . به تعجب و شگفتی سوژه توجه کنید ! از سوژه پرسشهائی را مطرح کنید تا متوجه شوید که وی این وضعیت را چگونه تفسیر

و توجیه می کند ؟

i . شانه ی سوژه را لمس کنید ، تا وضعیتِ نامرئی بودنِ دوست او از بین برود .

j . کلیه ی آثار باقیمانده ی گیجی و شگفتی را از بین ببرید و سوژه را از حالت هیپنوز خارج کنید .

واریاسیون B

a . سوژه را هیپنوز و خلسه ی او را عمیق تر کنید

b . به سوژه تلقین کنید که او پس از باز کردن چشمانش ، سگ بزرگی را در برابرش خواهد دید .

c . چشمهای سوژه را باز کنید و به شگفتی و تعجب وی توجه پیدا کنید . وضعیت را آرام کنید و از وی چند پرسش بکنید .

d . با لمس شانه ، « سگ » را از جلوی چشم او بردارید !

e . تمام آثار مغشوش بودن را از بین ببرید و او را از خلسه خارج کنید .

واریاسیون C

a . واریاسیون A و یا واریاسیون Bرا تکرار کنید وبه صورت بعد از هیپنوتیزمی توهم را برقرار کنید . پیش از اینکه با شماردنِ یک تا پنج سوژه را از خلسه خارج کنید ، به او بگوئید: « تا زمانی که من شانه ی ترا لمس می کنم ، همچنان دوست تو نامرئی باقی خواهد ماند . » و یا « تو همچنان به دیدنِ سگ ادامه خواهی داد ، تا وقتی که من شانه ی ترا لمس[1] کنم . »

پس از جلساتی که چنین تلقینات پیچیده ای بیان می شوند که فقط در « درجات عمیق خلسه » امکان پیدایش یا ایجاد آنها ممکن است ، این موضوع بسیار مهم است که آثار چنین تلقیناتی پیش از بیدار شدن سوژه و قبل از پایان جلسه کاملاً از بین برده شوند . مدرس بایستی خیلی با دقت بررسی کند که تمام افراد شرکت کننده در این برنامه ها پیش از ترک جلسه کاملاً هشیار ، دارای حال خوب و کاملاً در شرایط زمانی و مکانی اوضاعی هستند که با تلقینات هیپنوتیزمی به صورت موقت آنرا ازدست داده بودند .

* * *

مطالب متن یا مقاله فوق ، از کتاب زیر با اجازه ی ناشر برداشت شده است .

واتکینس ، ج . ج . ( 1988 ) . کتاب دستی برای آموزش هیپنوتیزم بالینی .

نیویورک ، ایروینگتون1 . درکتاب تکنیکهای هیپنوتیزم درمانی تألیف واتکینس ، در فصل 3 در شرح پدیده های هیپنوتیزمی به صورت مصور و با عکسهای متعدد واتکینس و همسرش نحوه ناپدید کردن ، متعلق شدن کتاب در هوا ، توهم دیداری یک خرگوش سفید و ... بیان شده است . کتاب فوق درموازات کتابی که در دست دارید ، در مهرماه 1389 در حدود نصف هر کدام ترجمه و حتی تایپ شده است . « مترجم »

 


با تشکر و سپاس از همراهی شما با وبسایت هیپنوتیزم ایران
همیشه با مطالب جدید در انتظار شما هستیم
من دکتر جمالیان هستم
و بازدید از کارنامه کاری اینجانب که حاصل سالها تحقیق و فعالیت اینجانب در زمینه هیپنوتیزم و روان درمانی می باشد باعث خرسندی است.

برای مشاهده می توانید از منوی وبسایت قسمت معرفی استفاده نمایید.

Jasmine Rose Profile

دکتر رضا جمالیان

با سلام در وبسایت هیپنوتیزم ایران تلاش بر بهبود و ارائه دستاورد های و تجربیات اینجانب در زمینه هیپنوتیزم درمانی و علوم مرتبط شده است.
امیدوارم همیشه همراه ما باشید.
 
создание веб сайтов в Коростене