Сайт joomix.org
مقالات
images/corona_consult.png

ترجمۀ : دکتر رضا جمالیان

WWW. HYPNOSIRAN . COM

دیدنِ چیزهائی که وجود ندارند

و ندیدن اشیائی که در برابر ما وجود دارند

مقدمه : برای عده ای از افراد جامعه درشرایط خاصی این امکان وجود دارد و یا ممکن است شرایطی را برای آنان فراهم آورد که درحالت بیداری عادی و با چشمان باز و نورکافی محیطی ، اشیاء یا افرادی را مشاهده کنند که واقعاً دربرابر آنها نیستند و یا اشیاء یا افرادی را که واقعاً درشرایط بیداری و نور کافی در نزدیکی او هستند ، با چشمان بازمشاهده نکنند ، درحالیکه افراد دیگری که به عنوان شاهد درمحیط هستند ، آنها را مشاهده می کنند .

این موضوعات که با عناوین توهم و انواع توهم مثبت و توهم منفی نامیده می شوند ، در روانشناسی و روانپزشکی مضامینی شناخته شده هستند . درفرهنگ جامع روانشناسی و روانپزشکی و زمــینه های وابــسته که تــوسط آقای دکتر پــــورافــکــاری استـــاد روانــپــزشکی دردو جلــد و در 814 صــفحه تنــظیم شده ، تــوهم مــثبت به ایــن صــورتــها [ با مختصرساده نویسی ] معرفی شده است :

* به بیان دانشمندی به نام بلوئر :

« درک بدون محرک از دنیای خارج » .

 

* به عقیدۀ اسکارول با بیانی بسیار موجز : « درک بدون شئی » .

به این ترتیب ، فردی که بر اثر تلقینات قومی و آئینی ، مثلاً درتاریکی ، تنهائی و سکوت شبحی را دربرابر خویش ادراک یا مشاهده می کند ، هرگز آنرا یک « درک درونی » نمی پندارند و اعتقاد قلبی دارد که در برون و « دربرابر جشمانش » وجود داشته است .

افرادی که با قدرت خیال پردازی بیشتر ـ مثلاً برخی از دختران و خانمهای جوان ـ که در استانهای مرکزی ایران به ویژه در فضاهای تاریک و وهم انگیز اماکن روستائی جن را مشاهده می کنند ، در استانهای ساحلی خلیج فارس اگر درهمین شرایط قرار بگیرند ، نه جن بلکه موجودی متفاوت به نام « زار » را مشاهده می کنند و در فرهنگهای آفریقائی و آمریکای جنوبی انبوهی از موجودات مشابه دیگر و در کشورهای اروپائی ، « شیطان » را مشاهده می کنند ، به این ترتیب اگر این توهمات تحت تأثیر بیماری یا داروهای روان گردان نباشند ، « وابسته به فرهنگ » هستند .

امکان ایجاد تجربی این پدیده ها

شاید درحدود 4000 سال پیش که اقوام آریائی در دشتهای شمال تاجیکستان به زندگی شبانی مشغول بودند ، در مراسم آئینی خود از قارچهائی استفاده می کردند که درعالم توهم عده زیادی از آنها را در شرایط پرواز خیالی به آسمانها و در سفر خیالی به قعر زمین می برد . در ترکیب این قارچها یک مادۀ توهم برانگیز بسیار قوی با نام شیمیائی شناخته شده LSD وجود دارد که هنوز هم در مراسم شمن ها یا حکیم ـ جادوگرهای سیبری و در مراسمی که در آمریکا درمراسم آئینی قبایل بومی یا به اصطلاح سرخپوست مصرف می شود و توهمات اغراقی افــراد درایــن مــراســم آئینی با اصطلاح « عرفان سرخپوستی » مشهور است ، استمرار وجود و حضور دارند .

قبایل آریائی که پس از مهاجرت به ایران به این قارچ دیگر دسترسی نداشتند ، ترکیبی توهم آور به نام داروی جاودانگی [ انوشه دارو = نوشدارو ] را از گــیاهان بــومی ایــران طراحی کــردند که در مــراسم آئــینی آنــرا با نامهای « هئومه یا سومه » مصرف می کردند و براساس شنیده های مکرر من ، هنوز هم دربرخی از مراسم آئینی در ایران این نوشابه های غیرالکلی مورد استفاده قرار می گیرد و هم در بعضی از دکه های گیاهان داروئی افغانستان ، تقریباً با همان نام « سوم یا سومه » شربت یا نوشابه ای فروخته می شود . به عبارتی وصف حافظ دریکی از ساقی نامه های خود با مطلع [ بیا ساقی آن می که حال آورد مسرت فزاید کمال آورد ] نوشابه ای غیرالکلی [ نیروزا ، توهم آفرین ، نشئه آور و ... ] مانند هئومه یا سئومه بوده است .

توهمات بعد از هیپنوتیزمی

اگر به فردی با زمینه یا قدرت هیپنوتیزم پذیری زیاد که در عمق زیادی از هیپنوتیزم است تلقین شود که او پس از خارج شدن از شرایط هیپنوتیزمی که کاملاً هشیار ، بیدار و آگاه به نظر می آید ، با چشمان باز فردی را که در برابر اوست نخواهد دید و یا بر روی میز خرگوش یا سگی را که عملاً وجود ندارد مشاهده می کند ، این تلقین اتفاق می افتد .

درکتاب « یادگیری هیپنوتیزم بالینی » تألیف دکتر کوریدون هاموند که درحدود 20 سال رئیس یا پرزیدنت انجمن هیپنوتیزم بالینی آمریکا بوده و 3 کتاب اصلی آموزشی این انجمن از تألیفات اوست ، به نقل از جان واتکینس استاد دانشگاه مونتانا و رئیس انجمن بین المللی هیپنوتیزم بالینی تحت عنوان [ پدیده های پیچیدۀ هیپنوتیزمی : یک تمرین تجربی ] ، تحت عنوان پدیده های پیچیدۀ خلسۀ هیپنوتیزمی عمیق ، این چنین از آثار تلقینات عجیب و غریب و اختلال در ادراک دریک تمرین عملی سخن می گوید و برای دانشجویان دستورالعمل صادر می کند :

الف : یک سوژۀ خوب و با استعداد را هیپنوتیزم کنید و خلسۀ او را عمیق کنید .

ب : به او تلقین کنید که پس از باز کردن چشمها ، قادر به دیدن عدد 3 در این مجموعه از اعداد نخواهد بود .

ج : این موضوع را با تلقینات بعد از هیپنوتیزمی تائید و تاکید کنید و برای او یک حالت خروج از این وضعیت را هم مشخص یا معین کنید [ مثلاً به او بگوئید ، برای خروج از این حالت ، من به شانۀ راست تو فشاری وارد کنم ]

د : از سوژه بخواهید که ستونهای عددی روبرو را جمع کند .--------------------------------- 7   3   2    5

با شگفتی متوجه می شوید که سوژه عدد 3 را در ستونهائی که--------------------------- 2    2   4   3

این عدد وجود دارد نمی بیند و درجمع منظور نمی کند . -------------------------------------4   4    6    1

-------------------------------------------------------------------------------------------------3   1    5   4

-------------------------------------------------------------------------------------------------- ـــ ـــ ـــ ــــ

 

 

هـ : این تمرین را ممکن است با مجموعۀ دیگری از اعداد

برای ناپدید کردن عدد دیگری مورد استفاده قرار داد .

در صفحات 72 و 73 از کتاب تکنیکهای هیپنوتیزم درمانی به صورت مصور و در زیرنویسهای 3 عکس که در آنها تصاویر دکتر واتکینس و همسرش که روان شناس است ، نشان داده شده که چگونه با تلقینات بعد از هیپنوتیزمی ، خانم واتکینس از نظر فرد هیپنوتیزم شده ناپدید می شود ولی در تصویر بعدی ، کتابی که در دست خانم واتکینس است ، توسط فرد هیپنوتیزم شده مشاهده می شود و با حرکت دادن کتاب ، فرد هیپنوتیزم شده بسیار شگفت زده می شود که کتابی معلق در هوا ، حرکت می کند . در تصویر سوم ، پس از اینکه آثار این تلقین بعد از هیپنوتیزمی از بین می رود ، فرد مورد آزمایش به شدت دچار شگفتی و خنده می شود .


در صفحات 66 و 67 درطی 4 تصویر ، درشکل اول پس از اینکه فرد هیپنوتیزم شده چشمانش را باز می کند ، از دیدنِ توهمی خرگوشی که در روی میز است [ و درحقیقت چیزی بر روی میز نیست ] ، شگفت زده می شود .


در تصویر 2 ، سوژه با خرگوشی که نیست بازی کرده و پشت او را نوازش می کند در تصویر 3 ، با بازکردن دو دست از هم ، به پرسش دکتر واتکینس که اندازه خرگوش را می پرسد ، عملاً جواب می دهد .

در تصویر 4 ، تعجب سوژه پس از آنکه آثار تلقین بعد از هیپنوتیزمی و دیدن توهمی خرگوش متوقف می شود ، نشان داده می شود .

یک خاطرۀ شخصی

در حدود 15 سال پیش که در ترجمه کتاب [ هیپنوتیزم پزشکی و دندانپزشکی تألیف دکتر جان هارتلند ] تلقینات بعد از هیپنوتیزمی برای پیدایش توهمات مثبت و منفی مطرح شده بود ، در یکی از جلسات آموزشی هیپنوتیزم یک دانشجوی دندانپزشکی با استعداد هیپنوتیزم پذیری زیاد را هیپنوتیزم کردم و درعمق مناسبی از خلسه به اینصورت یک تلقین بعد از هیپنوتیزمی را مطرح کردم : « من تا 3 می شمارم و شما چشمانت را باز می کنی و به کف دست راستت نگاه می کنی و در آنجا یک قناری بسیار زیبا را می بینی و پس از نوازش کردن قناری او را به [ آقای دکتر هـ . م ] نشان می دهی . این تلقینات به صورت موفقیت آمیزی صورت گرفت ، ولی پس از اینکه آقای دکتر از این دانشجو از روی طنز پرسید این قناری نر یا ماده است ، مدتها دانشجوی با استعداد هیپنوتیزم پذیری زیاد از زوایای مختلف به قناری نگاه می کرد ، ولی در نهایت جوابی برای پرسش آقای دکتر نیافت !

 


با تشکر و سپاس از همراهی شما با وبسایت هیپنوتیزم ایران
همیشه با مطالب جدید در انتظار شما هستیم
من دکتر جمالیان هستم
و بازدید از کارنامه کاری اینجانب که حاصل سالها تحقیق و فعالیت اینجانب در زمینه هیپنوتیزم و روان درمانی می باشد باعث خرسندی است.

برای مشاهده می توانید از منوی وبسایت قسمت معرفی استفاده نمایید.

Jasmine Rose Profile

دکتر رضا جمالیان

با سلام در وبسایت هیپنوتیزم ایران تلاش بر بهبود و ارائه دستاورد های و تجربیات اینجانب در زمینه هیپنوتیزم درمانی و علوم مرتبط شده است.
امیدوارم همیشه همراه ما باشید.
 
создание веб сайтов в Коростене