صفحه اصلی هیپنوتیزم درمانی

هیپنوتیزم ایران

مهمترين تئوريها ونظريه های علم هيپنوتيزم

هیپنوتیزم كه زمانی در زمره امور غیبی واسرار آمیز به حساب می آمد، اینك در قلمرو بررسی های علمی و دقیق قرار دارد. چنانكه تعریفها و توجیهات مختلفی در این زمینه وجود داردكه به برخی از آنها اشاره می كنیم.

هیچیك از حالات هوشیاری دگرگون، به اندازه هیپنوتیزم بحث برانگیز نبوده است .

در یك نگاه كلی، هیپنوتیزم را می توان حالت پاسخدهی شدیدی دانست كه هیپنوتیزم كننده در یك شخص ایجاد می كند . هیپنوتیزم كه زمانی در زمره امور غیبی واسرار آمیز به حساب می آمد، اینك در

ادامه مطلب...