صفحه اصلی کتاب مبانی برای انجام خود هیپنوتیزم

مبانی برای انجام خود هیپنوتیزم

مبانی برای انجام خود هیپنوتیزم


د . کوریدون هاموند . Ph . D

دانشگاه یوتا ، دانشکده ی پزشکی . سالت لیک سیتی ، یوتا

[ ناشر : انتشارات لیوسا ، تلفن های 66963035 و 66464577 ]

پیش گفتار

این کتاب کوچک بــرای افــرادی نــوشته شده که قبلاً [ و از طریق شــرطــی شدن ] خود هیپنوتیزم را از یک روان شناس ، پزشک ، دندانپزشک یا سایر رده های بالینی دوره دیده و یا کارشناسان بهداشت روانی آموخته اند . این کار بسیار سخت است که تنها با خواندن کتاب ، خود هیپنوتیزم را آموخت .

بنابر این ، به شما توصیه یا نصیحت می کنم برای فراگیری خود هیپنوتیزم از کمک ، راهنمایی و آموزش یک فرد واجد صلاحیت استفاده کنید تا او با روشی شما را در شرایط خلسه ی هیپنوتیزمی قرار دهد . پس از اینکه شما یاد گرفتید که چگونه می توانید به حالت خلسه وارد شوید ، این کتاب به شما آن گروه از اصول اساسی را می آموزد تا بتوانید این حالت خاص از آگاهی را در شرایط مناسب ایجاد یا مورد استفاده قرار بدهید . مشاور یا درمانگر شما ، در این شرایط شما را راهنمایی و هدایت می کند تا در راستای رسیدن به هدفی که مورد نظر شماست ، این اصول را بکارببرید .

من با تمام احساسم این کتاب را به استاد ، مربی و دوستم آقای دکتر هارولد ب . گرازیل نک [ روان شناس ] پرزیدنت یا رئیس پیشین انجمن هیپنوتیزم بالینی آمریکا تقدیم می دارم .

ازمقدمۀ : دکترکوریدون هاموند

پرزیدنت انجمن هیپنوتیزم بالینی آمریکا