صفحه اصلی آثار مصیبت بارِ تلقین پذیری یا حرف شنویی زیاد

آثار مصیبت بارِ تلقین پذیری یا حرف شنویی زیاد

نگارش : دکتر رضا جمالیان

آثار مصیبت بارِ تلقین پذیری یا حرف شنویی زیاد

* درحدود یک درصد از افراد جامعه ( حدود 700.000 نفر در ایران ) در درجۀ شدید تلقین پذیری یا حرف شنویی هستند ، به اینصورت که با اندکی صرف وقت می توان آنها را تشویق به انجام هرکاری از جمله اعتیاد ، فحشاء ، سرقت ، قتل و ... کرد و یا از انجام هر کار خیری جلوگیری نمود .

براساس تحقیقات علمی که برپایۀ آمارگیریهای بزرگ به دست آمده است ، هر چند میزانهای متفاوتی از حرف شنویی یا تلقین پذیری در تمام افراد جامعه وجود دارد که بکمک آن با آموزش ، نصیحت ، موعظه و ... می توان آنها را به راههای درست هدایت و یا از راههای نادرست دور نگهداشت ، همینطور با آزمونهای علمی مشابه می توان افراد حرف نشنو ، کمی حرف شنو و بالاخره شدیداً حرف شنو را شناسائی کرد .

در تـمام اجتماعات بشری ، صرفنظر از جنس ، نژاد ، آئین و ... درحدود 1% از افراد جامعه به میزان بسیار زیـادی حرف شنو یا تلقین پذیر هستند . به این صورت که با مدت کوتاهی صحبت کردن ، می توان آنان را به خطرناک ترین کارها وادار کرد و یا بالعکس از انـجام هرکار عـادی و مـرسوم باز داشت . آنچه در فرهنگ عامه « دوست بد » گفته می شود ، ولی در واقع این دوستان بد فقط افـراد بشدت تلقین پذیر را می توانند بزودی به مصرف مواد مخدره ، سرقت ، فحشاء و سایر اعمال و اقدامات مجرمانه تشویق یا هدایت کرد .

افزایش تلقین پذیری بکمک بار عاطفی

با مثالهای خیلی ساده ای این مطلب قابل ارائه است :

* اگردر فضایی پـر ابهت و مجلل ، مانند یک سالن تریا یا سفره خانه به نـوجوان پسر یـا دختری گفته شود که تـو دیگر بزرگ شده ای ، بنابر این می توانی پکی به یک سیگار یا یک قلیان بزنی ، این حرف دراین شرایط قدرت پذیرش زیادی دارد .

* زمانیکه به یک پسر یا دختر ، دوستی با محبت بگوید که برویم در پارک یا خیابان کمی بیشتر قدم بزنیم و تو دیگر مثل مرغ و خروسها نیستی که هوا که تاریک شد به لانه ات برگردی ، او برای انجام این کار به اصطلاح تحت رو دربایستی قرار می گیرد .

افراد به شدت تلقین پذیر ، در شرایط عاطفی و دوستانۀ شدید ، به سادگی در شرایطی قرار می گیرند که مانند شرایط خلسۀ هیپنوتیزمی به هر توصیه و تلقینی جواب مثبت می دهند و مانند یک پدیدۀ تلقینات بعد از هیپنوتیزمی، در دفعات بعد آن هم تمام انواع تغییرات حسی یا حرکتی را کاملاً مانند دفعۀ قبل انجام می دهند .

1 . در این افراد که دارای ظرفیت یا قدرت هیپنوتیزم پذیری بسیار زیادی هستند ـ می توان این استعداد یا ظرفیت را در هر فرد داوطلبی با تستهای ساده ای نشان داد و حتی اندازه گیری کرد ـ همینطور می توان به او تلقین کرد که پس از بسته شدنِ در ، پـرنـدۀ زیبایی را می بیند و یا صدای یک موسیقی را می شنود . می توان با تلقین یک حالت فلجی در یک دست یا انگشتان او ایجاد کرد و با یک ضربۀ سبک به شانۀ او ، این حالت فلجی را از بین برد .

2 . در این افراد بشدت تلقین پذیر ، این امکان وجود دارد که پس از مدتی که آنان در یک جلسه حضور داشتند ، برای خاطرۀ تمام کارها یا صحبتهایی که در آن جمع صورت گرفته ، فراموشی کامل داد و حتی با تلقینات بعد از هیپنوتیزمی ، به آنها گفت که بعدها هم هر زمان در این جلسات شرکت می کنند ، پس از پایان جلسه تمام وقایع را فراموش می کنند .

3 . در این افراد با سهولت می توان سیر قهقرایی در زمان و بازگشت به سالهای گذشتۀ عمر را به وجود آورد . برای مثال ، اگر در سیر قهقرایی در زمان مثلاً پسری به دوران خشایار شاه برده شود ، می توان به او تلقین کرد که او نوادۀ این فرد بوده و از این ببعد در رفتارها و کردارهای او ، همان متانت و ابهت خشایار شاهی پیدا می شود . بسیاری از دختر خانمها در سیر قهقرایی در زندگیهای گذشته ـ که واقعیت علمی ندارد ـ به رویت و شهود کلئوپاترا یا فرعونهای زن نایل می شوند. و می توان به آنها تلقین کرد [ که حتی بعد از خروج از شرایط خلسه ] همان احساس شاهزاده خانمی را حفظ می کنند .

شایسته است که در متن خانواده ها ، با تستهای دقیق و سریعی که وجود دارند ، افرادِ بشدت تلقین پذیر را شناسایی کرد و به عنوان افرادِ درمعرضِ خطر ، از آنها مراقبت کرد .


در شرایـط خلسۀ هیپنوتیزمی ، نه تنها بـا مهارشدن قضاوت عقل سلیم یا منطق استقرایی ، فـرد تحت تأثیر منطقِ قیاسی در شرایط تلقین پذیری در سطوح مختلف قرار می گیرد ، بلکه تا مدتها ممکن است تحت تأثیر همان تلقینات قرار بگیرد . بنابر این ، در سیستم قضایی آمریکا ، اگر فردی در چند ماه گذشته به هر علتی هیپنوتیزم شده باشد ، شهادت او مورد قبول قرار نمی گیرد . در این افراد بشدت تلقین پذیر ، می توان درشرایط خلسه خاطرات یا خاطرۀ مصنوعی و غیرواقعی به وجود آورد که این خود از مصیبت های افـراد بسیار تلقین پذیر است کسانی که با کارهای مالی ، حسابداری ، انبارداری ، اطلاعاتی و ... سر و کار دارند ، برای حفاظت از خـودشان و جـامعه می توان برای آنها تست اندازه گیری میزان تلقین پذیری یا حرف شنوئی زیاد را اندازه گیری کرد که با هیپنوتیزم بخوبی امکانپذیر است .