صفحه اصلی کتاب : آموزش هیپنوتیزم بالینی

کتاب : آموزش هیپنوتیزم بالینی

نگارش : دکتر رضا جمالیان

کتاب : آموزش هیپنوتیزم بالینی

LEARNING CLINICAL HYPNOTISM

دکتر ارنست روسی [ همکار و تدوین کنندۀ مجموعۀ آثار دکتر میلتون اریکسون ] ، در شرح و معرفی این کتاب ، این مطالب را نوشته است :

یک منبع آموزشی جامع ، یک کتاب بی نظیر ، با اطلاعات به روز که به صورت یک جلدی در زمینۀ روشها و نحوۀ درمان با هیپنوتیزم که به دست کوریدون هاموند تألیف شده و مورد تائید و تحسین صاحب نظران انجمن هیپنوتیزم بالینی آمریکا قرار گرفته است . این یک کتاب درسی مرجع است که می تواند در کتابخانۀ هر دانشکدۀ پزشکی ، دندانپزشکی ، پرستاری و ... و نیز دپارتمانهای رشته های روان پزشکی ، علوم اجتماعی و رشته های مختلف بالینی مورد استفاده قرار بگیرد . این کتاب به تمام خوانندگان خود در رشته های بالینی یک نگرش عالی و بی نظیر در هنرهای درمانی را نشان می دهد و آنها را به اوج یا مرز نهایی هیپنوتیزم مدرن هدایت می کند . 

دکتر ارنست روسی در ادامه در معرفی بیشتر این اثر می نویسد :

این کتاب در 393 صفحه تألیف شده که 265 صفحۀ آن خلاصه و عصارۀ روشها یا فنون بالینی است که 28 روش القاء یا ایجاد خلسه و عمیق تر شدن و 34 روش برای ایجاد خلسه در کودکان دراین کتاب وجود دارند . این کتاب شامل فصولی دراین زمینه هاست :

*  شالودۀ علم هیپنوتیزم

*  بررسی جامع روشهای آموزش هیپنوتیزم

*  طرح روشهای تدریس

*  طراحی دوره های درسی

*  نمایش عملی و کاربردی فنون هیپنوتیزم

*  طبقه بندی تلقینات هیپنوتیزمی

*  تمرینهای علمی آموزشی

*  روشهایی برای کند و کاو ضمیر ناخود آگاه

*  سیر قهقرائی در زمان

*  روشهایی برای تقویت ایگو [ اعتماد به نفس یا عزت به نفس ]

*  راهبردهای هیپنوتیزمی برای تسکین درد

*  شیوۀ کاربرد استعاره های تخصصی

*  ...

 

به این ترتیب با نقل آنچه که دکتر ارنست روسی درمورد این کتاب نوشته ، به معرفی این اثر که بنظر ما یک کتاب در وسعت یک کتابخانه است ، خاتمه می دهیم .