صفحه اصلی نگاهی عارفانه به فیزیولوژی و پاراسایکولژی مغز انسان و عملکردهای آن

نگاهی عارفانه به فیزیولوژی و پاراسایکولژی مغز انسان و عملکردهای آن

گردآوریِ : دکتر رضا جمالیان

نگاهی عارفانه به فیزیولوژی و پاراسایکولژی مغز انسان و عملکردهای آن

[ در پاسخگوئی به علاقه و درخواست خوانندگان ]

فروید بر این باور بود که در انسانهای اولیه و پیش از اینکه نیمکره های مغزی گسترش و بسط پیدا کنند و مانند سرپوشی ساختارهای قدیمی مغز را بپوشانند و سرکوب کنند ، انسانهای قدیمی احتمالاً از طریق امواج تله پاتیک می توانستند با یکدیگر تماس برقرار کنند . مضمون وجود امواج ارتباطی بین موجودات زنده موضوعی شناخته شده است . حتی موجودات زندۀ اولیه مانند مورچه ها ، زنبورهای عسل ، موریانه ها ، انبوه ماهی هائی که در شرایط خطر به شکل گلوله ای در می آیند ، حرکات اکروباتیک پرنده هائی مانند سارها در آسمان و ... همه و همه نشانۀ وجود یک سیستم مخابره ای سریع و پیشرفته در بین آنهاست . ساختارهای قدیمی مغز مانند هیپوتالاموس و ساقۀ مغز احتمالاً منشاء و زادگاه قابلیتها و استعدادهای روحی است ، ولی در شرایط کنونی این تشکیلات علاوه بر اینکه با گسترش قشرِ مغز سرکوب و محبوس شده  اند ، مغز دائماً زیر بار انبوه سیگنالهای صدها هزار جریان عصبی و تجزیه و تحلیل دائمی آنها قرار گرفته است و قدرت و امکانی برای بروز و ارائه استعدادهای خارق العاده ی خود ندارد . به باور عرفا و صوفیان ، برای رسیدن به شور ، حال و عشق ، باید عقل یا مدیریت نیمکره های مغزی را رها ، حذف و یا لااقل مهار کرد . از قدیم عارفان ، صوفیان و دانایانی که قصد ارتباط با قدرتهای خارق العاده و پوشیده روان آدمی را داشته و داشته اند ، برای ارتباط با آگاهیهای برتر و قدرتهای خارق العاده ای مانند پیشگوئی ، آینده نگری ، تله پاتی ، دورنگری و یا به باور خودشان ارتباط با نیروهای کیهانی ، در آغاز با گوشه گیری و استقرار در فضاهای بسیار خلوت ، ساکت ، کم نور و دور افتاده ، درمیان دشتها یا در میان کوهها یا کوهپایه ها با روشهائی مانند مدی تیشن یا سیرو سلوک عارفانه و صوفیانه ، ادراکات دریافتی حسی پنجگانه یا اهرمهای جدید مغزی را به یک حداقل می رساندند و در نتیجه ساختارهای قدیمی مغز را که تنها اندکی از قدرتهای آن تله پاتی ، ادراکات خارج از حسی ( ادراک بدون آلات حس ESP ) است ، فعال می کردند و به دریافتهای خارق العاده ای دست پیدا می کردند که در متون صوفیانه مانند تذکره الاولیاء عطار و نفحات الانس جامی تنها به برخی از آنها اشاره شده است . به باور آنها ، آنان دراین شرایط با رجعت به باطن خویش ، به قدرتها و قابلیتهای درونی ، فطری ، غریزی و خدادادی خویش دسترسی پیدا می کردند . 


در شرایط خلسه های عمیق هیپنوتیزمی ، به روایت کتابهای هاموند از جمله صفحه 224 کتاب ایجاد خلسه هیپنوتیزمی و تلقین ، سوژه در کوتاه مدت درست به ادراکاتی می رسد که صوفیان و عارفان پس از سالها اقامت در خانقاهها ، ممکن بود به آنها دست پیدا کنند که در کتابهای عرفا به کنایه و گاه با صراحت تنها برخی از آنها ذکر شده است . از جمله :

*  احساس توقف زمان یا استقرار در عالم بی زمانی

*  عدم آگاهی از کالبد مادی یا رها کردن آن ( فنا ؟ ) یا به قول خودشان « خلع بدن »

*  احساسِ وحدت و یکی شدن با هرکس و هر چیز در کائنات

*  توقف فعالیتهای ذهنی و بدنی [ به قول عارفان طریقت ذن : تنها در گوشه ای نشستن ، تنها داشتنِ احساسِ بودن ]

*  عدم آگاهی از جهان خارج یا محیط اطراف

*  خروج روح از بدن و پرواز آن به آسمانها یا مکانهای دور و نزدیک

برای انجام تله هیپنوز هم به اساتیدی نیاز است که بر روشهای القای خلسه و مهمتر از آن روشهای عمیقتر کردن خلسه آشنائی داشته باشند ـ که این شرط در وضعیت کنونی بیشتر از قدیم میسر است ـ و هم سوژه ها یا مدیومهای بسیار با استعدادی مورد نیاز هستند که با فراغت خاطرِ موجود یا متصور در قرنهای قبل ، بدون نگرانی در زمینه کار و کسبِ روزی ، مدتهای مدید در جلساتِ مراقبه یا هیپنوتیزم شرکت می کردند و برخی از آنان به خلسه های بسیار عمیقی می رسیدند که در شرایط کنونی اگر توانایی علمی و فنی هیپنوتیزورها هم موجود باشد ، بضاعت فنی سوژه ها و مدیومها حوصلۀ تعالیم جدی و طولانی را ندارند . در برخی از پژوهشها در زمینۀ تله هیپنوز به صورت مجمل و گنگ نقش خلسه های عمیق سوژه ها یا مدیومها را بسیار تأثیرگذار می دانند .


برای موفقیت در تله پاتی ، ارتباط عاطفی و احترام آمیز بین سوژه و هیپنوتیزور ضروری است و اولین تجربیات دراین حوزه می توانند تستهای هیپنوتیزم پذیری مانند خم شدن سوژه به عقب یا پهلو با تلقینات تله پاتیک بوده باشد .

درجلسات تله هیپنوز از طریقِ هیپنوتیزم متداول ، حتی اگر افراد دیگری هم در جلسه حضور داشته باشند ، فرد هیپنوتیزم شده فقط به سیگنالها و پیامهای تله پاتیک هیپنوتیزم کننده عکس العمل نشان می دهد و به پیامها و سیگنالهای دیگران توجهی نمی کند و آنها را نوعی پارازیت می پندارد .

برای تحقیقات علمی در زمینه تله هیپنوز ، لازم است که چند سوژه ی با استعدادِ بسیار زیادِ هیپنوتیزمی را انتخاب کرد و با کاربرد روشهای متنوع القای خلسه و عمیقتر کردن خلسه هیپنوتیزمی ، آنها را به خلسه های عمیقی رسانید . که در گذشته های دور صوفیان ، یوگیان و عارفانی با روزه داریهای طولانی ـ که بعلل متعددی از جمله تغییر در PH مایعات درونی میزان هیپنوتیزم پذیری آنها افزایش پیدا می کرد ، محرومیت از حس مانند قرار گرفتن در شرایط گانزفیلد که تا حدود زیادی انواع حواس و از جمله فعالیت قشر مغز بسیار محدود و یا مسدود می شود ، به این ترتیب ساختارهای قدیمی ساقه ی مغز که پایگاه فیزیولژیک ادراکات غیرمتعارف یا عارفانه است ، فعال یا ظاهر می شدند .

دروازۀ ورود به ادراکات غیرمتعارف

برای درک و فهم پدیده های اعجاب برانگیز و دنیای فرا روان شناسی ، دروازۀ ورودی رسیدن به اشکال دیگری از آگاهی ، حالت خلسه است . تحقیقات 30 ساله ی دکتر بنسن استاد دانشگاه هاروارد نشان داده که حالتِ خلسه و یا شکلی دیگر از آگاهی با روشها و طریقتهای متعدد و متفاوتی مانند : ریلاکس شدنِ پیشرونده ، هیپنوتیزم ، خود هیپنوتیزم ، مدی تیشن ، ذِن ، سیر و سلوک صوفیانه و ... امکانپذیر است که دراین راستا آموزش علمی و مدرن هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزم هم ساده ترین روش دسترسی به خلسه های عمیق و هم از خلوص و علمی بودن بالایی برخور دارند .

با بهره گیری از طیف گسترده ای از کتابها و منابع جدید و براساس روش تدریس هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزم مطابق استانداردهای علمی و آموزشی انجمن هیپنوتیزم بالینی آمریکا ، کتابهای زیر توسط اینجانب برای دوستداران علمی هیپنوتیزم طراحی و تنظیم شده اند .

1 ـ آموزش هیپنوتیزم به روایت هارتلند در 121 صفحه

2 ـ اصول نظری و کاربردی خود هیپنوتیزم ، خود هیپنوتیزم به 10 روایت در 117 صفحه

ما تضمین می کنیم که به کمک هر یک از متن های فوق ، هر فردی می تواند هیپنوتیزم و یا خود هیپنوتیزم را بسیار خوب ، کامل و کاربردی با حداکثر 3 جلسۀ یک ساعته عملی به شما آموزش بدهیم .

 

با تلفن 77561318 با ما تماس بگیرید .