Сайт joomix.org
مقالات
images/iacf2nn.jpg

 

در پیش گفتار این کتاب ــ صفحۀ 15 ــ این مطالب به چشم می خورند :

 

ــ در تمام و یا بسیاری از موارد ، مطالب علمی و تکنیکهای القای خلسۀ هیپنوتیزمی و روشهای هیپنوتیزم درمانی موجود در این کتاب ، درحد تضاد کامل با کتابهای قبلی اینجانب است که کم و بیش از عقاید و آثار نابغۀ بزرگ هیپنوتیزم و هیپنوتیزم درمانی میلتون اریکسون پیروی شده است .

 

در روشهای متداول القای خلسه ، معمولاً یا همیشه مضمون اندازه گیری ظرفیت هیپنوتیزم پذیری سوژه یا بیمار نادیده گرفته شده و همانگونه که در صفحۀ 110 کتاب خلسه و درمان آمده و خوانندگان این منابع مکرراً به تکنیکهای به اصطلاح [ عمیق تر کردن خلسه ] ارجاع می شوند ( اریکسون 1967 ) با این تصور که تمام افراد جامعه هیپنوتیزم پذیر هستند .

براساس تجربیات اشپیگل ها این روشهای عمیق تر کردن ارزش اندکی دارند ، بنابر این نیازی به انجام آنها نیست .

 

به صورت کلی ، اگر شرایط برای درمانگر و بیمار ــ هر دو ــ مناسب باشد ، در افرادی که ظرفیت هیپنوتیزمی مناسبی دارند ، به سرعت ــ و درهمان جلسۀ اول ــ دگرگونی یا تغییر حالت ــ از شرایط هشیاری متعارف به حالت خلسه در سوژه صورت می گیرد و تکرار جلسات هم تأثیر معنی داری در افزایش [ عمق خلسه ] ندارد .

* روشها و تکنیکهایی که در هیپنوتیزم اریکسونی به معنی هیپنوتیزم پذیری تلقی می شوند ــ مانند متمایل شدن سوژه به جلو یا عقب و یا نزدیک شدن دستها بهم تحت تأثیر تلقین و ... ــ همه تکنیکهای القای خلسه هستند نه هیپنوتیزم پذیری و در پایان ، سوژه در شرایط خلسه واقعی است و یا با یک فرمان بخواب ! وارد خلسه می شود .

* هرگز در زمانی که سوژه ای در شرایط خلسۀ هیپنوتیزمی است ، بکمک جداول موجود تعیین عمق خلسه در کتابهای مکتب اریکسون ، نمی توان عمق خلسه او را تعیین کرد ، بنابر این ، مضمون عمق خلسه توجیه علمی ندارد ...

* اگر به کتابهای متعددی که توسط اینجانب دقیقاً هم ترجمه شده اند مراجعه کنیم مشاهده می شود برای یک روش خاص ــ مثلاً القای خلسه با پرواز دست ... متون کوتاه و بلند و ادبیات بسیار متفاوتی مشاهده می کنیم که منطقاً تمام آنها نمی توانند به نتیجۀ واحدی منجر شوند . بنابراین ، کدامیک از این خلسه ها مورد نظر ما هستند ؟

* در هیپنوتیزم اریکسونی ، نمی توان با عدد و رقم دقیق میزان هیپنوتیزم پذیری یا عمق خلسۀ فردی را محاسبه کرد ، درحالیکه با روش اشپیگل یا HIP اینکار مقدور است .

رویهمرفته ، این کتاب حاوی مطالب و مفاهیمی بسیار جدید و بسیار متفاوت با آن مطالبی است ، که در انبوه کتابهایی که تا بحال به زبان فارسی ترجمه شده اند ، می باشند و برای هر فردی شگفت انگیز است .

متن این کتاب بسیار علمی و مستند است و مثل هر مطلب علمی دیگر ، درک و فهم آن به کوشش نسبتاً زیادی نیاز دارد . با وجود اینکه به علت متفاوت بودن ، این اثر چند بار توسط ما ترجمه و بازبینی شده و توسط یکی از دانشمندترین ادیتورهای ایران ویرایش شده است ، شاید ــ یا حتماً ــ برای درک و جذب آن به چند بار مطالعۀ دقیق آن نیاز است .

پس از درک مطالب این کتاب ، ارائه یا ایجاد خلسه ــ یعنی هیپنوتیزم کردن سوژه به زمانی بسیار کوتاه ــ درحدود چند دقیقه و اجرای خود هیپنوتیزم به زمانی درحدود چند ثانیه نیاز هست ...

همراه با ترجمه این اثر که چندین سال بطول انجامیده است ، ترجمه یک کتاب دیگر هم که هیپنوتیزم درمانی مطا